Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 29 2015

grigorijo
14:06
Oczywistością jest że jeśli chodzi o wybór między Jahwe a Szatanem, to Szatan jest lepszy w Ogóle gdyż Szatan jest przedstawiany jako zwolennik wyrywania się z więzów Abrahamizmu ale nie tylko.
Satanizm nie zakazuje niczego jedynym osobnikiem który mógłby ci zakazać czegoś co jest legalne byłbyś ty.
dlatego wolę Szatana.
grigorijo
13:44
Zdarza się słyszeć
"Korzenie Europy to Chrześcijaństwo"
Jest to BZDURA.
Prawdziwe korzenie Europy to Pogaństwo np dla Finlandii jej kulturowymi korzeniami jest Fiński Szamanizm 
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl